خانه نشريات مديريت فرهنگي دانشگاه فردوسي، به منظور ايجاد شرايط مناسب و قانونمند در عرصه نشريات دانشجويي، بهبود سطح كيفي و ايجاد زمينه مناسب برای ارائه تسهيلات به نشريات، با تشكيل كميته داوری نشريات، طرح رتبه بندی نشريات دانشجويي را در قالب جشنواره داخلي نشريات در دانشگاه فردوسي مشهد، اجرا مينمايد.

نشريات جهت شركت در جشنواره بايستي به صورت الكترونيكي از طريق پرتال دانشجويي بخش نشريات دانشجويي ثبت نام نمايند و سپس علاوه بر تحويل دو نسخه از هر شماره از نشريه چاپ شده ، آرشيو كامل الكترونيكي نشريه (فايل PDF و محتوای كامل مقالات) را نيز بر روی پايگاه سند( sanad.um.ac.ir ) ثبت نمايند.

لذا در همین راستا آئين نامه هجدهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد به همراه طرح رتبه بندی نشريات از طریق لینک ذیل جهت اطلاع مدیران مسئول قابل دریافت می‌باشد.

 

آئین نامه هجدهمین جشنواره نشریات دانشگاه فردوسی به همراه طرح رتبه بندی نشریات