mali

 

حمایت مالی

نشریات جهت دریافت حمایت های مالی خانه نشریات، بایستی در جشنواره سالانه نشریات دانشگاه شرکت نمایند و بر اساس رتبه کسب نموده در جشنواره می توانند از حمایت مالی خانه نشریات و در صورتیکه صاحب امتیاز حقوقی باشد از حمایت تشکل مربوطه استفاده نمایند. جهت دریافت این حمایت ها بر اساس اینکه مدیرمسئول می خواهد نشریه در چاپخانه دانشگاه چاپ و یا خارج دانشگاه و یا اینکه نشریه اش تکثیر گردد؛ باید یکی از سه مرحله ذیل را دنبال نماید.

 1. ارائه پیش فاکتور: چاپ نشریه در چاپخانه دانشگاه با صدور نامه درخواست به چاپخانه و ذکر سقف مبلغ حمایت انجام می شود و در این روش مدیرمسئول دیگر درگیر امور مالی نمی شود و فقط با ارائه نامه چاپ نشریه تا سقف مذکور می تواند از حمایت خانه نشریات و صاحب امتیاز حقوقی خود بهره مند شود.
  icon-9 روند دریافت نامه برای ارجاع به چاپخانه 

 2. ارائه فاکتور: در صورتیکه نشریه ای بخواهد در غیر از چاپخانه دانشگاه چاپ نماید، بایستی پس از چاپ نشریه فاکتور ارائه نماید، پس از طی مراحل اداری و تخصیص بودجه توسط خانه نشریات به امور مالی جهت دریافت هزینه فاکتور ارجاع می گردد.
  همچنین نشریاتی که از روش «پیش فاکتور» برای چاپ نشریه خود استفاده کرده اند ولی از تمام بودجه نشریه خود به صورت کامل استفاده نکرده اند، می توانند با ارائه فاکتور هزینه های دیگر نشریه همچون صفحه آرایی و ... هزینه های مربوطه را از طریق این روش دریافت نمایند.
  icon-9 روند دریافت هزینه مالی (دریافت هزینه فاکتور)

 3. تکثیر نشریه: نشریاتی که در جشنواره دانشگاه شرکت ننموده اند و یا از امتیاز پایینی برخوردارند یا بودجه کافی برای چاپ نشریه در چاپخانه را ندارند می توانند از این روش استفاده نمایند. در این روش مدیرمسئول با مراجعه به خانه نشریات می تواند حواله تکثیر نشریه بر اساس بودجه نشریه را در چاپ و انتشارات مبین را دریافت نماید.
  icon-9
  روند دریافت تکثیر نشریه
 1. خانه نشریات اسپانسر نشریات: مچنین خانه نشریات جهت حمایت از نشریات و به منظور تبلیغ سامانه سند اسپانسر تبلیغاتی نشریا می شود
  icon-9 خانه نشریات اسپانسر تبلیغاتی نشریات

روال روش ارائه پیش فاکتور:

 1. گرفتن پیش فاکتور از چاپخانه دانشگاه بصورت حضوری یا تلفنی (با شماره 38802391 ، آقای اصغری) و درخواست ارسال فکس پیش فاکتور به شماره 38807071 (دبیرخانه معاونت فرهنگی) ویا تحویل حضوری آن به خانه نشریات
 2. پر کردن فرم درخواست چاپ (از خانه نشریات) و تکمیل فرآیند آن و گرفتن تاییدیه ها
 3. ثبت فرم تکمیل شده در مدیریت فرهنگی (خانم نجاتی)
 4. تحویل فرم درخواست ثبت شده به خانه نشریات
 5. ثبت نشریه توسط خانه نشریات در سامانه سند
 6. آپلود فایل در سامانه سند توسط مدیرمسئول
 7. ارسال نامه چاپخانه توسط خانه نشریات بصورت اتوماسیونی برای چاپخانه
 8. ارسال فایل نشریه به لیتوگرافی افق از طریق تلگرام به شماره 09304800760 (آقای رضوانی)
 9. تماس با لیتوگرافی و مطمئن شدن از دریافت بدون مشکل فایل توسط لیتوگرافی (شماره تماس: 38535250)
 10. تماس با بخش سفارشات چاپخانه (آقای تقوی) و مطمئن شدن از دریافت نامه چاپ توسط ایشان (شماره 38819994 _ داخلی 3)
 11. نکته! در این مرحله باید چاپخانه به لیتوگرافی زنگ بزند و درخواست ارسال زینگ نشریه کند بنابراین در صورتیکه فایل نشریه زودتر برای لیتوگرافی ارسال شود بهتر است.
 12. زمان تحویل نشریه:
 • نشریات تک رنگ یک روزه / با «تا» دو روزه
 • نشریاتی که چاپ چهاررنگ دارند تا سه روز

 

روال روش ارائه فاکتور:

 1. گرفتن فاکتور از چاپخانه و تحویل آن به خانه نشریات
 2. پر کردن فرم درخواست پرداخت هزینه (از خانه نشریات) و تکمیل فرآیند آن و گرفتن تاییدیه ها
 3. ثبت فرم تکمیل شده در دبیرخانه مدیریت فرهنگی (خانم نجاتی)
 4. تحویل فرم درخواست ثبت شده به خانه نشریات
 5. ثبت نشریه توسط خانه نشریات در سامانه سند
 6. آپلود فایل در سامانه سند توسط مدیرمسئول
 7. ارجاع فرم درخواست پرداخت هزینه به امور مالی جهت پرداخت هزینه

روال روش تکثیر:

 1. مراجعه به خانه نشریات و ارائه مشخصات چاپ نشریه جهت ثبت.
 2. ثبت نشریه توسط خانه نشریات در سامانه سند
 3. آپلود فایل در سامانه سند توسط مدیرمسئول
 4. ارائه حواله تکثیر نشریه جهت چاپ نشریه