فواید و مضرات سیل و گیاهان دارویی

کلمات کلیدی : سیل
چکیده : اصلی ترین علت وقوع سیل آب های اخیر تخریب حوضه های آبخیز بالا دست رودخانه ها در قالب انجام فعالیت های عمرانی لدون توجه شرایط حوضه آبخیز
اصلی ترین علت وقوع سیل آب های اخیر تخریب حوضه های آبخیز بالا دست رودخانه ها در قالب انجام فعالیت های عمرانی لدون توجه شرایط حوضه آبخیز.تخریب پوشش گیاهی به ویژه تخریب جنکل ها ومراتع در بعضی از حوضه ها و به طور کلی استفاده نامناسب و نادرست از اراضی حوضه ها بوده است .به عنوان مثال در استفاده بیش از حد و نامناسب از مراتع تخریب پوشش گیاهی و ترددبیش از حد دام موجب کم شدن نفوذپذیری خاک حوضه ها و در نتیجه بالا رفتن ضریب روان آب میشود .

شناسنامه نشریه