بررسی جایگاه ایرانیان باستان در علم و هنر

کلمات کلیدی : علم ، فرهنگ ، تمدن ، دانشمندان ،ایران باستان
چکیده : گذشته چراغ راه آینده است ملتی که گذشته ی خود را نشناسد محکوم به فناست. اکثرمورخان جهان بر این باورند که قسمت اعظم پیشرفت های علوم و تمدن بشری مدیون تمدن ایرانی است و ایران سهم قابل توجهی در این پیشرفت داشته است. امروزه در بیشتر آثاری که به نام فرهنگ نامه, دانش نامه و ... درباره تاریخ دانش و هنر بشری در دنیا نوشته می شود-با نگرشی مغرضانه- سهمی ناچیز برای تمدن ایران و ایرانیان قائل اند و در پی آنند که پیشرفتهای عظیم بشری را نتیجه هوشمندی و تلاش مجدانه غریبان القا کنند که از یونان و روم شروع شده است.
سرزمین کهن ایران,سرچشمه دانش و بینش بوده است و ایرتنیان نقش قابل توجهی در توسعه ,تکامل و ترویج علم و آگاهی بشری داشته اند که در این مقاله به گوشه هایی از آن اشاره می شود.
و دانش که در نتیجه توسعه آموزشگاهها و حشر و نشر با یونانیان و بر قراری رابطه با هندوستان از سوی دیگر صورت گرفت، به تدریج مدارس عالی در ایران پدیدار شد. جلوه بارز اینگونه آموزشگاهها که در آنجا ، در سطوح عالیه تدریس و تحقیق می شد، دانشکاه جندی شاپور است که به دستور شاهپوراول بنیانکذاری شد.در این دانشگاه که طی چندین قرن مرکز دانش جهانی محسوب می شد، طب، دارو سازی و دامپزشکی، فلسفه، هیئت و نجوم، ریاضیات، حکمت، منطق، الهیات و ... تدریس می شد و دانشکده طب و نجوم آن در بسط و تحکیم این علوم به کشفیات و پیشرفتهای فوق العاده بزرگی نائل شد. ایرانیان اولین ملتی که امپراطوری جهانی را به وجود آوردند و روح عدالت و آزاد منشی را که تا آن زمان بر بشر مجهول بود بسط و اشاعه دادند. از زمانی که تاریخ ایران ثبت شده برای دانش در این سرزمین ارزش زیادی قائل بوده و از خداوند درخواست دانش و بینش می‌کرده‌اند.

منابع:
1-احتشام ،مرتضی ،ایران در زمان هخامنشیان ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی ،2535.
2-اشپولر،برتولد، تاریخ ایران ،ترجمه جوادفلاطوری ،تهران:علمی و فرهنگی ،2535.
3- براون،ادوارد،طب اسلامی ،ترجه مسعود رجب نیا، 1337.
4-بهزادی،موبد رستم ،زرتشت و آموزش های او، تهران:فروهر،1371.
5- بیات، عزیزالله ،کلیات تاریخ وتمدن ایران ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،1368
6- پیرنیا،حسن و اقبال آشتیانی ،عباس ، تاریخ ایران ،تهران :1380 .
7- حقیقت ،عبدالرفیع ،تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان،تهران :شرکت مولفان ،2536 .
8- دورانت ،ویل ،ترجمه احمد آرام ،تهران:سازمان آموزش انقلاب اسلامی،1365 .
9- رائین ،اسماعیل ، دریانوردی ایرانیان ،تهران: جاویدان ،1336
10- زرین کوب ،عبدالحسین روزگاران ،تهران:سخن ،1379.
11-سلطانی ،ابوالقاسم، بهداشت در ایران از آغاز تاپایان قرن سوم هجری،مجله محیط شناسی ،دانشگاه تهران،ش5، 1354.
12-فرشاد،مهدی ،تاریخ علم در ایران، تهران:امیرکبیر،1365.
13-ممتحن ،حسینعلی، پژوهشی در تاریخ و فرهنگ اسلام وایران ،تهران:دانشگاه شهیدبهشتی ،1374
14-نخعی ،حسین ،پیشینه دانشگاه گندی شاهپور،هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی ،فرهنگستان ادب و هنر ایران،1358.
15-نصر ،سید تقی ،ابدیت ایران ،تهران:انتشارات فرهنگ و هنر،1351.
16-نفیسی ،سعید تاریخ اجتماعی ایران، تهران :دانشگاه تهران،1342.
17-هردوت،تواریخ ،ترجمه وحید مازندرانی،بی جا، چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر،بی تا.

شناسنامه نشریه