معرفی کانون

کلمات کلیدی : معرفی،کانون،ایرانشناسی
چکیده : رویکرد کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی برای برآورده کردن آرزوهای میهنی جوانان و دانشجویان بر پایه فرهنگ ایرانی ، فرآیندی است کاملا فرهنگی و دانشجویی و این کانون خویش‌کاری(وظیفه) خود را پاسداری ازفرهنگ و تمدن ایرانی می داند؛ آن‌هم در روزگاری که فرهنگ ملی و دینی ایران دستخوش گزندها و نامردمی‌های فراوان شده‌است. کانون فرهنگ و ایران شناسی دستِ دوستی هر دوستدارِ ایران را می‌فشارد و امیدوار است که با همکاری یکایکِ دانشجویان میهن دوست که به فرهنگ،تاریخ،تمدن و آینده ایرانشهر ارج می‌نهند و بدان دلبستگی دارند گامی، هر چند کوتاه برای سربلندی ایران در دانشگاه فردوسی بردارند.
آوای سیمرغ
جستاری در باب آشنایی با کانون فرهنگ و ایران شناسی
پیش کش به :
کسانی که خواهان همبستگی ایرانیان و سربلندی ایران زمین اند.

بینوایی یک ملت، تنها نداشتن سرمایه و توانایی نیست بلکه نداشتن آگاهی بر توانایی، دارایی و داشته های فرهنگی خویش است که می تواند توشه امروز دارندگان آن ارثیه تاریخی باشد. ایرانیان وارث گنجینه ای از اندیشه های تابناک و رفتارهای درخشان از فرزانگان خود هستند. این میراث ارزنده را فرهنگ ایرانشهری می نامیم که دربرگیرنده جهان بینی تبار ایرانی در دوران باستانی خویش و پیرو آن، منش، سامان باوری و چراغ راه آینده ما می باشد.سراشیب زوال را در ایران، پیامد دور افتادن از بینش انسانی و زندگی ساز فرهنگ ایرانی و جایگزینی آن با مرامها و باورهای بیگانه می دانیم. گر چه همه پدیده های آیینهای بیگانه، ناگزیر ویرانگر نبوده اند ولی آمیختگی نگاههای آتنی، عربی، مغولی و غربی نوین، از سده های دور تا به امروز، ما را دچار بحران هویت و آشفتگی اندیشه نموده اند. ایرانیان ناچار نیستند در میان چرخ دنده های خشک اندیشی ، بنیادگرایی ، شرق گرایی و یا غرب سالاری ، گرفتار بماند. برای بازسازی اخلاقی، بهسازی اجتماعی و نوسازی اقتصادی، نیاز به بازگشت به نگاه ایرانشهری و توشه نیاکانی داریم که در گذشته، ما را به فراز بُرده و آزمون خود را پس داده اند. البته روشن است که زندگی و پیوندهای اجتماعی در دوران کنونی پیچیده تر از گذشته های کهن شده است. بنابراین در راه نیکبختی و نوزایندگی میهن، فرهنگ کهن خویش را که با دانش روز همراه و هماهنگ است درمی یابیم و بکار می بندیم.
شایسته و بایسته است ایرانیان ، زندگی بر بنیاد خردگرایی، گستراندن داد و آبادسازی گیتی را در دستور کار خویش قرار دهند و به شادزیستی، روا داری ،آزادگی و دهشمندی بها دهند و آنها را ارزشهای والای فردی و همگانی بدانند. ارجگذاری به جان و زندگی آدمی، جانمایه فرهنگ ایرانشهری در نگاه به انسان و جایگاه آن می باشد. چونان که سعدی میفرماید:
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
رویکرد کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی برای برآورده کردن آرزوهای میهنی جوانان و دانشجویان بر پایه فرهنگ ایرانی ، فرآیندی است کاملا فرهنگی و دانشجویی و این کانون خویش‌کاری(وظیفه) خود را پاسداری ازفرهنگ و تمدن ایرانی می داند؛ آن‌هم در روزگاری که فرهنگ ملی و دینی ایران دستخوش گزندها و نامردمی‌های فراوان شده‌است. کانون فرهنگ و ایران شناسی دستِ دوستی هر دوستدارِ ایران را می‌فشارد و امیدوار است که با همکاری یکایکِ دانشجویان میهن دوست که به فرهنگ،تاریخ،تمدن و آینده ایرانشهر ارج می‌نهند و بدان دلبستگی دارند گامی، هر چند کوتاه برای سربلندی ایران در دانشگاه فردوسی بردارند.

شناسنامه نشریه