مدیران خانه نشریات تاکنون

ali-delgosha-3-resize

علی باغدار دلگشا (تماس)
دانشجوی دکتری تاریخ

شروع مسئولیت: 1396

ایمیل:ali.b.delgosha@gmail.com

 

مهندس مهدی حافظی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

شروع مسئولیت: 1385

پایان مسئولیت: 1396