شناسنامه سامانه سند

صاحب امتیاز:

خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

مجری:

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد

طراح، مدیر پروژه و تحلیلگر سیستم:

مهندس مهدی حافظی

برنامه نویسان سامانه:

مهندس صبح منظری، مهندس ریحانه مددیان، مهندس ریحانه مهدی نژاد

برنامه نویس سایت: مهندس طاهره خواجه نژاد

توسعه دهنده و پشتیبان سامانه: مهندس صبح منظری

توسعه دهنده و پشتیبان سایت: مهندس طاهره خواجه نژاد

با تشکر از: مهندس شهره مرجانی و مهندس داود شکری

1390-1395