جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ویژه انتخابات بیست و یکمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ویژه بیست و یکمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 2 اسفندماه 1401 با حضور اعضای کمیته ناظر برگزار شد. 

 

dd04364b-475a-480d-a6ae-972cdcec502a

9da95ffb-9aac-4bc9-9bc1-119f7d163186

آخرین اخبار