مصوبه كميته ناظر بر نشريات در خصوص تبليغات انتخابات رياست جمهوري

كليه مديران مسئول نشريات دانشگاهي
موضوع : مصوبه كميته ناظر بر نشريات در خصوص تبليغات انتخابات رياست جمهوري

با تقديم سلام
با عنايت به نزديك شدن به زمان تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر ، كميته ناظر بر نشريات دانشگاه نحوه فعاليت نشريات دانشجويي در اين خصوص را در جلسه مورخ 96/1/23 مورد بررسي قرار داد. مصوبه اين كميته در اين باره به شرح زير است:

در خصوص نحوه فعاليت نشريات دانشگاه در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر مصوب گرديد؛ نشريات نمي توانند له يا عليه كانديدايي تبليغ نمايند؛ ولي طرح موضوعات و نقدهاي انتخاباتي به صورت كلي مجاز مي باشد و درج تصاوير نامزدها مشروط به اينكه تبليغ مستقيم و جانبدارانه از آنان نباشد بلامانع مي باشد.
 
احمدرضا اصغرپور ماسوله
دبير كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

آخرین اخبار