مصوبه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در خصوص ممنوعیت استفاده از آرم دانشگاه

طبق مصوبه كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه مورخ 95/8/8:

استفاده از آرم دانشگاه، در نشريات دانشجويي مجاز نمي باشد و بايستي در شناسنامه نشريه عنوان «داراي مجوز به شماره ... از كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد» را درج نمايند.

آخرین اخبار