افتخارات نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

3b3647be-d015-4214-837c-312312312

1398:
-   یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور - تیتر 11

  • رتبه سوم بخش سرمقاله و یادداشت - محمد حسین نجفی نشریه مکث
  • رتبه سوم بخش مقاله سیاسی - سجاد هوشمند نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه اول بخش مقاله سیاسی - برهان ثقفیان نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه سوم در بخش عکس - محمد رضا راستین نشریه شباهنگ
  • رتبه اول بخش مقاله ادبی - زهرا سالاری نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه دوم بخش مقاله اقتصادی - رضا امیرزاده نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه اول بخش مقاله اقتصادی - سجاد هوشمند نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه سوم بخش مقاله صنفی - رضا امیرزاده نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه دوم بخش مقاله صنفی - قاسم شهریاری نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه اول بخش نشریات الکترونیک - محمد حسین سمندری مقدم نشریه موج
  • رتبه برتر بخش توالی انتشار دوماهنامه - فرناز محمدیان نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه سوم مصاحبه بخش ویژه (محور دانشگاه و حل مسائل ملی بحران آب و آلودگی هوا و محیط زیست) - فرناز محمدیان نشریه وقایع اتفاقیه
  • رتبه اول مقاله بخش ویژه ( محور کالای ایرانی، چرایی حمایت) - رضا امیرزاده نشریه سلام
  • شایسته تقدیر بخش نشریات برتر صنفی - طیبه طباطبایی نشریه مکث
  • رتبه اول بخش نشریات برتر فرهنگی - علی فانی نشریه سیمرغ
  • رتبه سوم بخش نشریات برتر سیاسی - سمیرا ایزدپناه نشریه سیاست نامه
  • شایسته تقدیر بخش نشریات برتر علمی تخصصی علوم پایه - سعیده ثنایی پور نشریه شباهنگ

 

1397:
-   یازدهمین جشنواره ملی حرکت

 1. نشريه تاريخ پژوهي به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ - رتبه اول در بخش علوم انسانی
 2. نشريه کمیستریوم به صاحب امتيازي انجمن علمي شیمی - رتبه اول در بخش علوم پایه
 3. نشريه موج به صاحب امتيازي انجمن علمي مهندسی آب - رتبه دوم در بخش محتوای دیجیتال

 

 

1396:

 -   دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور - تیتر10

 1. نشریه ارغنون، رتبه اول بخش نشریات هنری
 2. نشریه گنجینه ثقلین، رتبه اول بخش دینی و قرآنی
 3.  نشریه آتلیه آزاد، رتبه اول بخش فنی و مهندسی
 4.  نشریه سیمرغ، رتبه اول، بخش آثار برگزیده - مقاله ادبی (فرشته محمدزاده)
 5. نشریه سیمیا، رتبه دوم, بخش ویژه - آسیب های اجتماعی (نیکتا رحیمی نژاد)
 6. نشریه سیمیا،رتبه سوم, بخش آثار برگزیده - مصاحبه (رضا امیرزاده طبسی)
 7. نشریه وقایع اتفاقیه، رتبه دوم, بخش ویژه - گفتگومحوری (مهدیه یاوری)
 8. نشریه وقایع اتفاقیهرتبه دوم، بخش آثار برگزیده - مقاله اجتماعی (علی قدیری)
 9. نشریه موج، رتبه دوم بخش نشریات الکترونیکی کاغذی
 10. نشریه موج، رتبه سوم, بخش ویژه - محیط زیست (سید محمد علوی زاده)
 11. نشریه موج، شایسته تقدیر, بخش آثار برگزیده - مقاله علمی کشاورزی (سمانه سعیدی و محمد جاوید)
 12. نشریه رویان، رتبه دوم بخش علمی کشاورزی و دامپزشکی
 13.  نشریه سیاست نامه، رتبه سوم بخش علوم انسانی
 14. نشریه روزنه، رتبه سوم بخش نشریات الکترونیکی کاغذی
 15. نشریه گیومه، رتبه سوم، بخش آثار برگزیده - مقاله فرهنگی (ابوالفضل رجبی)

 


1395:

 -    جشنواره مکتوب رضوی

 1. نشريه دارالحجه - رتبه دوم

-    نهمین جشنواره  ملی حرکت

 1. نشريه ثبات - قابل تقدیر

 

1394:

-    هشتمین جشنواره  ملی حرکت

 1. نشريه تاريخ پژوهي - رتبه برگزيده
 2. نشريات آواي سلامت به صاحب امتيازي انجمن علمي گله هاي شيري - شايسته تقدير
 3. نشريه آتليه آزاد به صاحب امتيازي انجمن علمي معماري و شهرسازي - شايسته تقدير

-    جشنواره نشریات دانشجویی کشوری نسل چهارم

 1. نشریه تاریخ پژوهی در بخش مقاله و یادداشت - رتبه سوم
 2. صاحب در بخش مصاحبه - رتبه سوم - عنوان برگزیده (شایسته تقدیر)
 3. نشریه عرصه در بخش نشریات برتر علمی - عنوان برگزیده (شایسته تقدیر)
 4. زمزمه در بخش مقاله و یادداشت - عنوان برگزیده (شایسته تقدیر)

-    جشنواره نشریات دانشجویی کشور تیتر9

 1. غرفه برگزیده در حوزه جذب مخاطب
 2. نشریه گنجینه ثقلین - در بخش نشریات دینی و قرآنی - رتبه اول
 3. نشریه تاریخ پژوهی - در بخش نشریات علوم انسانی - رتبه اول
 4. نشریه وقایع اتفاقیه - در بخش آثار طنز - رتبه اول
 5. نشریه وقایع اتفاقیه - در بخش ویژه (مذاکرات هسته ای) - رتبه اول
 6. نشریه وقایع اتفاقیه - در بخش آثار هنری - رتبه دوم
 7. نشریه ارغنون - در بخش آثار هنری - رتبه اول
 8. نشریه سیاست نامه - دربخش ویژه (آزاد اندیشی) - رتبه دوم
 9. نشریه سیاست نامه - در بخش نشریات علوم انسانی - شایسته تقدیر
 10. نشریه سیاست نامه - در بخش گزارش - شایسته تقدیر
 11. نشریه سیاست نامه - در بخش ویژه (مذاکرات هسته ای) - شایسته تقدیر
 12. نشریه سیاست نامه - در بخش ویژه (آزاد اندیشی) - شایسته تقدیر
 13. نشریه دادوبیداد - در بخش وژه (صلح و سلام) - رتبه سوم
 14. نشریه صاحب - در بخش گزارش - رتبه سوم

 

 1393:

-    جشنواره نشریات دانشجویی منطقه سه کشور

 1.  رتبه برتر در بخش مقالات علمی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 2. رتبه برتر در بخش مقالات فرهنگی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 3. رتبه برتر در بخش مقالات سیاسی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 4. رتبه برتر در بخش مقالات اجتماعی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 5. رتبه شایسته تقدیر در بخش مقالات فرهنگی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 6. رتبه برتر در بخش طراحی جلد، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 7. رتبه برتر در بخش گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 8. رتبه شایسته تقدیر در بخش گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 9. رتبه شایسته تقدیر در بخش مقالات فرهنگی، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 10. شایسته تقدیر در بخش سرمقاله، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 11. برتر در بخش سرمقاله، توسط نشريه ارغنون
 12. شایسته تقدیر در بخش گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشريه ارغنون
 13. رتبه شایسته تقدیر در بخش یادداشت، توسط نشريه عرصه
 14. رتبه شایسته تقدیر در بخش علوم انسانی، توسط نشريه صاحب
 15. رتبه شایسته تقدیر در بخش فنی و مهندسی، توسط نشريه پرواز
 16. رتبه برتر در بخش نمايشگاه، توسط نشريه غرفه نشريات دانشگاه

1392:

-    هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور

 1. در بخش نشريات، نشریه ستون آزاد در بخش نشریات طنز موفق به کسب رتبه اول در بین نشریات کشور شد.
 2. نشریه گنجینه ثقلین در بخش نشریات عقیدتی، مذهبی موفق به کسب رتبه اول در بین نشریات کشور شد.
 3. نشريه تاريخ پژوهي در بخش نشریات علمي تخصصي علوم انسانی موفق به کسب رتبه دوم در بین نشریات کشور شد.
 4. در بخش آثار برتر نیز ، نشریه سیاست نامه در بخش گزارش اثر خانم عاطفه فیض موفق به کسب رتبه دوم گردید.
 5. همچنین مهدی حافظی، کارشناس نشریات دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کارشناس برتر نشریات کشور معرفی و از ایشان تقدیر شد.

 

1391:

 1. رتبه برتر غرفه نشريات دانشگاه فردوسي مشهد درنوزدهمين جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري
 2. كسب رتبه اول در جشنواره آیات - نشريه گنجينه ثقلين - اسفند 91

 

1390:

-    هفتمین جشنواره نشريات دانشجويي كشور:

 1. رتبه اول در بخش نشريات طنز - نشريه ستون آزاد
 2. رتبه اول دربخش نشريات علمي - نشريه تاريخ پژوهي
 3. رتبه سوم دربخش نشريات سياسي -نشريه بيداري
 4. رتبه سوم دربخش آثار -نشريه تاريخ پژوهي
 1. تقدير شده  در بخش نشريات سياسي - نشريه مسيحا
 2. تقدير شده  در بخش نشريات سياسي - نشريه گفتمان

 

-    جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور:

 1. رتبه اول در بخش مصاحبه طنز - نشريه ستون آزاد
 2. رتبه دوم در بخش مقاله و يادداشت - نشريه تاريخ پژوهي
 3. رتبه سوم در بخش مقاله و يادداشت - نشريه تاريخ پژوهي
 4. رتبه دوم در بخش صفحه آرايي - نشريه گنجينه ثقلين

 

-    جشنواره ملي حركت :

-          كسب رتبه برتر در حوزه علوم انساني - نشريه تاريخ پژوهي

  

1389:

-    جشنواره شهر و شهروند

 1. كسب دو عنوان برتر در بخش طنز و كاريكاتور توسط نشريه ستون آزاد
 2. كسب رتبه دوم توسط فصلنامه عرصه

 

-    جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاری های کشور

 1. كسب عنوان برترين غرفه
 2. رتبهاول بخش طنز دانشجويي: ماهنامه طنز ستون آزاد- مجيد مهجور
 3. رتبه سوم بخش طنز دانشجويي: ماهنامه طنز ستون آزاد- نازنين جمشيدي

 

-    جشنواره ملي نشريات قرآني كشور

-          رتبه دوم در بخش مقاله در جشنواره ملي نشريات قرآني كشور فصلنامه گنجینه ثقلین

 

1394:

-    هشتمین جشنواره  ملی حرکت

 1. نشريه تاريخ پژوهي - رتبه برگزيده
 2. نشريات آواي سلامت به صاحب امتيازي انجمن علمي گله هاي شيري - شايسته تقدير
 3. نشريه آتليه آزاد به صاحب امتيازي انجمن علمي معماري و شهرسازي - شايسته تقدير

-    جشنواره نشریات دانشجویی کشوری نسل چهارم

 1. نشریه تاریخ پژوهی در بخش مقاله و یادداشت - رتبه سوم
 2. صاحب در بخش مصاحبه - رتبه سوم - عنوان برگزیده (شایسته تقدیر)
 3. نشریه عرصه در بخش نشریات برتر علمی - عنوان برگزیده (شایسته تقدیر)
 4. زمزمه در بخش مقاله و یادداشت - عنوان برگزیده (شایسته تقدیر)

-    جشنواره نشریات دانشجویی کشور تیتر9

 1. نشریه گنجینه ثقلین - در بخش نشریات دینی و قرآنی - رتبه اول
 2. نشریه تاریخ پژوهی - در بخش نشریات علوم انسانی - رتبه اول
 3. نشریه وقایع اتفاقیه - در بخش آثار طنز - رتبه اول
 4. نشریه وقایع اتفاقیه - در بخش ویژه (مذاکرات هسته ای) - رتبه اول
 5. نشریه وقایع اتفاقیه - در بخش آثار هنری - رتبه دوم
 6. نشریه ارغنون - در بخش آثار هنری - رتبه اول
 7. نشریه سیاست نامه - دربخش ویژه (آزاد اندیشی) - رتبه دوم
 8. نشریه سیاست نامه - در بخش نشریات علوم انسانی - شایسته تقدیر
 9. نشریه سیاست نامه - در بخش گزارش - شایسته تقدیر
 10. نشریه سیاست نامه - در بخش ویژه (مذاکرات هسته ای) - شایسته تقدیر
 11. نشریه سیاست نامه - در بخش ویژه (آزاد اندیشی) - شایسته تقدیر
 12. نشریه دادوبیداد - در بخش وژه (صلح و سلام) - رتبه سوم
 13. نشریه صاحب - در بخش گزارش - رتبه سوم

1393:

-    جشنواره نشریات دانشجویی منطقه سه کشور

 1.  رتبه برتر در بخش مقالات علمی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 2. رتبه برتر در بخش مقالات فرهنگی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 3. رتبه برتر در بخش مقالات سیاسی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 4. رتبه برتر در بخش مقالات اجتماعی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 5. رتبه شایسته تقدیر در بخش مقالات فرهنگی، توسط نشريه تاریخ پژوهی
 6. رتبه برتر در بخش طراحی جلد، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 7. رتبه برتر در بخش گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 8. رتبه شایسته تقدیر در بخش گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 9. رتبه شایسته تقدیر در بخش مقالات فرهنگی، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 10. شایسته تقدیر در بخش سرمقاله، توسط نشريه گنجینه ثقلین
 11. برتر در بخش سرمقاله، توسط نشريه ارغنون
 12. شایسته تقدیر در بخش گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشريه ارغنون
 13. رتبه شایسته تقدیر در بخش یادداشت، توسط نشريه عرصه
 14. رتبه شایسته تقدیر در بخش علوم انسانی، توسط نشريه صاحب
 15. رتبه شایسته تقدیر در بخش فنی و مهندسی، توسط نشريه پرواز
 16. رتبه برتر در بخش نمايشگاه، توسط نشريه غرفه نشريات دانشگاه

1392:

-    هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور

1.      در بخش نشريات، نشریه ستون آزاد در بخش نشریات طنز موفق به کسب رتبه اول در بین نشریات کشور شد.

2.      نشریه گنجینه ثقلین در بخش نشریات عقیدتی، مذهبی موفق به کسب رتبه اول در بین نشریات کشور شد.

3.      نشريه تاريخ پژوهي در بخش نشریات علمي تخصصي علوم انسانی موفق به کسب رتبه دوم در بین نشریات کشور شد.

4.      در بخش آثار برتر نیز ، نشریه سیاست نامه در بخش گزارش اثر خانم عاطفه فیض موفق به کسب رتبه دوم گردید.

5.      همچنین مهدی حافظی، کارشناس نشریات دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کارشناس برتر نشریات کشور معرفی و از ایشان تقدیر شد.

 

1391:

1.      رتبه برتر  غرفه نشريات دانشگاه فردوسي مشهد در نوزدهمين جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري

2.      كسب رتبه اول در جشنواره آیات - نشريه گنجينه ثقلين - اسفند 91

1390:

-    هفتمین جشنواره نشريات دانشجويي كشور:

1.      رتبه اول در بخش نشريات طنز - نشريه ستون آزاد

2.      رتبه اول در  بخش نشريات علمي - نشريه تاريخ پژوهي

3.      رتبه سوم در  بخش نشريات سياسي -  نشريه بيداري

4.      رتبه سوم در  بخش آثار -  نشريه تاريخ پژوهي

 1. تقدير شده  در بخش نشريات سياسي - نشريه مسيحا
 2. تقدير شده  در بخش نشريات سياسي - نشريه گفتمان

 

-    جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور:

1.      رتبه اول در بخش مصاحبه طنز - نشريه ستون آزاد

2.      رتبه دوم در بخش مقاله و يادداشت - نشريه تاريخ پژوهي

3.      رتبه سوم در بخش مقاله و يادداشت - نشريه تاريخ پژوهي

4.      رتبه دوم در بخش صفحه آرايي - نشريه گنجينه ثقلين

 

-    جشنواره ملي حركت :

-          كسب رتبه برتر در حوزه علوم انساني - نشريه تاريخ پژوهي

  

1389:

-    جشنواره شهر و شهروند

1.      كسب دو عنوان برتر در بخش طنز و كاريكاتور توسط نشريه ستون آزاد

2.      كسب رتبه دوم توسط فصلنامه عرصه

 

-    جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاری های کشور

1.      كسب عنوان برترين غرفه

2.      رتبه اول بخش طنز دانشجويي: ماهنامه طنز ستون آزاد- مجيد مهجور

3.      رتبه سوم بخش طنز دانشجويي: ماهنامه طنز ستون آزاد- نازنين جمشيدي

 

-    جشنواره ملي نشريات قرآني كشور

-          رتبه دوم در بخش مقاله در جشنواره ملي نشريات قرآني كشور فصلنامه گنجینه ثقلین