مصوبه مهم كميته ناظر بر نشریات در خصوص نحوه فعالیت نشریات در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری

كليه مديران مسئول نشريات دانشگاهي
با تقديم سلام

با عنايت به نزديك شدن به زمان تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، كميته ناظر بر نشريات دانشگاه موضوع نحوه فعاليت نشريات دانشجويي در اين خصوص را در جلسه مورخ 94/11/3 به شرح ذيل به تصويب رساند:

پس از بحث و بررسي نحوه فعاليت نشريات دانشجويي در موضوع تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري مقرر گشت به استناد ماده59 فصل ششم (تبليغات) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1387/9/7،  نشريات دانشجويي حق درج مطلب و عكس، له يا عليه نامزدهاي انتخابات، حتي در بازه مجاز تبليغات را ندارند، بديهي است درج مطالب كلي مرتبط با انتخابات و يا درج مطالب انتقادي در خصوص كليت موضوع انتخابات بلامانع مي باشد.

ماده59 فصل ششم (تبليغات) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي:

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت خانه ها، ادارات، شركت-هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
 
زهره سپهري شاملو
دبير كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

آخرین اخبار