مصوبه کمیته ناظر بر نشریات در خصوص معرفي مديرمسئول و سردبير توسط صاحب امتياز حقوقي

كليه صاحبان امتياز و مديران مسئول نشريات
موضوع : در خصوص معرفي مديرمسئول و سردبير توسط صاحب امتياز حقوقي

با تقديم سلام

باستحضار مي رساند طبق مصوبه جلسه مورخ 9 آذرماه94 كميته ناظر بر نشريات دانشگاه، از اين پس درخواست هاي مجوز اشخاص حقوقي (بسيج، تشكل هاي اسلامي، كانون هاي فرهنگي هنري و انجمن هاي علمي) باييستي به همراه صورتجلسه شوراي شخص حقوقي(نمونه به پيوست) مبني بر انتخاب مديرمسئول و سردبير معرفي شده با امضاي اعضاي شورا باشد.

زهره سپهري شاملو
دبير كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي