مصوبات کمیته ناظر بر نشریات در خصوص ماده 23 دستورالعمل و طرح مشاور فرهنگی نشریه

كليه مديران مسئول نشريات دانشگاهي
موضوع : ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 94/4/6 در خصوص ماده 23 دستورالعمل

با تقديم سلام؛

طبق چهارمين جلسه كميته ناظر بر نشريات مورخه 94/4/6 مقرر شد مصوبات ذيل به كليه مديران مسئول نشريات ابلاغ گردد:

  1. در خصوص طرح مشاور فرهنگي نشريه مقرر شد انتخاب استاد مشاور فرهنگي براي نشريات بصورت اختياري و شامل امتياز مثبت در رتبه بندي نشريات و همچنين طرح ارتقاء اعضاي هيات علمي باشد، ضمن اينكه اين طرح براي اعضاي هيات علمي تعهدي در خصوص مطالب مندج در نشريه مربوطه ايجاد نمي كند.
  1. همچنين مصوب شد به كليه مديران مسئول نشريات ابلاغ گردد از اين پس تخلف از ماده 23 دستوراالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، به دليل اخلال در وظيفه كميته ناظر بر نشريات در نظارت بر نشريات دانشگاهي پس از انتشار، در بار اول موجب لغو حمايت مالي معاونت فرهنگي و اجتماعي از انتشار شماره آتي نشريه و در صورت تكرار بر اساس تنبيهات مذكور در دستورالعمل با نشريه خاطي برخورد مي گردد.
زهره سپهري شاملو
دبير كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي