مصوبات كميته ناظر بر نشريات در خصوص ماده 31 و 23 دستورالعمل

كليه مديران مسئول نشريات دانشگاهي
موضوع : ابلاغ مصوبات جلسه 94/2/15 كميته ناظر بر نشريات در خصوص ماده 31 و 23 دستورالعمل

با تقديم سلام؛

طبق سومين جلسه كميته ناظر بر نشريات مورخه 94/2/15 مقرر شد مصوبات ذيل به كليه مديران مسئول نشريات ابلاغ گردد:

  1. در خصوص ماده 31 دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، مقرر شد از اين پس يك رونوشت از پاسخي كه شاكي براي مديرمسئول نشريه مذبور ارسال مي كند جهت اطلاع به دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات نيز تحويل نمايد.
  2. مصوب گشت از اين پس درج نسخه الكترونيك در پرتال نشريات(پويا) همانند تحويل نسخه مكتوب طبق ماده 23 دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي الزامي گردد.
زهره سپهري شاملو
دبير كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي