20240519 112332 950459180

دانشگاه فردوسی مشهد با کسب ۹ بخش و رسته در سیزدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی دارای بالاترین تعداد افتخار آفرینی در بین تمامی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی شناخته شد.