خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد
مقام:
خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس:
مشهد، میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی، مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه - خانه نشریات
مشهد
تلفن:
051-38806469
نمابر:
051-38807071
سایر اطلاعات:

ارتباط با مسئول خانه نشریات دانشگاه
ایمیل:
روبات تلگرام:  @KhaneMa_bot
کانال تلگرام: @Khane_Ma