اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد - سال تحصیلی 97-1396

 

 

اعضاي كميته ناظر بر نشريات دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طاهری

دکترحمیدرضا طاهری تربتی

عضور هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی

رئيس كميته

kermani

دکتر مهدی کرمانی

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دبير كميته

ansari

دكتر اعظم انصاري

عضو هيات علمي گروه حقوق دانشكده علوم اداري و اقتصادي

عضو حقوقدان كميته

دکتر مقصود امین خندقی

دکتر مقصود امین خندقی

عضو هيات علمي گروه مطالعات برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

نماينده نهاد رهبري در كميته

oureee

حجت الاسلام و المسلمين دكتر غلامرضا صديق اورعي

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى

عضو هيات علمي كميته

ebadi

دكتر جعفر عبادي

عضو هيات علمي گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي

عضو هيات علمي كميته

asgharpur

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى

عضو هيات علمي كميته

فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

دانشجوي كارشناسي علوم قرآن و حدیث

عضو دانشجويي كميته

مهدی شاهسون

مهدی شاهسون

دانشجوي كارشناسي روانشتاسی

عضو دانشجويي كميته

محمدمهدی سعد آبادی

محمدمهدی سعدآبادی

دانشجوي كارشناسي مهندسی مکانیک

عضو علی ابدل دانشجويي كميته

شرح وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه