مطالب

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد - سال تحصیلی 97-1396

 

 

اعضاي كميته ناظر بر نشريات دانشگاه فردوسی مشهد

showProfPic

دکترکامران داوری

عضو هيات علمي گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی

رئيس كميته

motamedi

دکتر منصور معتمدی

عضو هيات علمي گروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دبير كميته

ansari

دكتر اعظم انصاري

عضو هيات علمي گروه حقوق دانشكده علوم اداري و اقتصادي

عضو حقوقدان كميته

showProf

حجت الاسلام دكتر محمدحسن حائری

عضو هيات علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نماينده نهاد رهبري در كميته

oureee

حجت الاسلام و المسلمين دكتر غلامرضا صديق اورعي

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى

عضو هيات علمي كميته

ebadi

دكتر جعفر عبادي

عضو هيات علمي گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي

عضو هيات علمي كميته

DSC01025 - Copy 1

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى

عضو هيات علمي كميته

152703

علی توکلی

دانشجوي كارشناسي ارشد هواشناسی

عضو دانشجويي كميته

154755

نیما مجری سازان طوسی

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک

عضو دانشجويي كميته

137459

محمدصادق اکبری نوقابی

دانشجوي كارشناسي مدیریت دولتی

عضو علی ابدل دانشجويي كميته

شرح وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه