دل می‌رود ز دستم!

نویسنده : محدثه نخودچی(ورودی ۱۳۹۴ حقوق)
چکیده : دل می‌رود ز دستم! دکتر بده دوا را
نسخه بپیچ کم کم، دردم شد آشکارا

دل‌درد و زخم معده آید سراغم این ماه
لطفی کن ای طبیبا ، معذور دار ما را

کلّیه ام دوباره این ماه سنگ سازد
آمپول و قرص و شربت تجویز کن نگارا

از فرط تشنه کامی چشمم رود سیاهی
باشد که باز بینم، در مطّب آشنا را

هر دکتری که رفتم آن هم سرش شلوغ است
بعضی کند مداوا، با عدّه‌ای مدارا

دکتر خیال کرده دردم بهانه باشد
عذرم نمی‌پذیرد یا ایها السکارا

امّا صلاح این است! باید گرفته باشی
دفترچه بیمه دستی، دستی دگر دوا را

وقت ناهار کمتر باید که خورده باشی
افطار هم دوباره، فرصت شمار یارا

درمسجدِ مَحلّه، ما را گذر ندادند
گفتن پیاز خوردی! تغییر ده، غذا را

یک ماه روزه خوردی در پستوی اتاقت
۱۰روز هم گذشته سّرت کن آشکارا

درخواب ناز بودم!! گفتا یکی سحرگاه
وخه یره دگه سحر رفت باخار قتقارا


دل می‌رود ز دستم! دکتر بده دوا را
نسخه بپیچ کم کم، دردم شد آشکارا

دل‌درد و زخم معده آید سراغم این ماه
لطفی کن ای طبیبا ، معذور دار ما را

کلّیه ام دوباره این ماه سنگ سازد
آمپول و قرص و شربت تجویز کن نگارا

از فرط تشنه کامی چشمم رود سیاهی
باشد که باز بینم، در مطّب آشنا را

هر دکتری که رفتم آن هم سرش شلوغ است
بعضی کند مداوا، با عدّه‌ای مدارا

دکتر خیال کرده دردم بهانه باشد
عذرم نمی‌پذیرد یا ایها السکارا

امّا صلاح این است! باید گرفته باشی
دفترچه بیمه دستی، دستی دگر دوا را

وقت ناهار کمتر باید که خورده باشی
افطار هم دوباره، فرصت شمار یارا

درمسجدِ مَحلّه، ما را گذر ندادند
گفتن پیاز خوردی! تغییر ده، غذا را

یک ماه روزه خوردی در پستوی اتاقت
۱۰روز هم گذشته سّرت کن آشکارا

درخواب ناز بودم!! گفتا یکی سحرگاه
وخه یره دگه سحر رفت باخار قتقارا


شناسنامه نشریه