موج‌نامه

نویسنده : هادی قنبری طرقبه(ورودی ۱۳۹۴ علوم و مهندسی آب)
کلمات کلیدی : مدیریت منابع آب / قومیت / مذهب / اقتصاد آب / حقوق آب
چکیده : دیدگاه بین‌رشته‌ای به آب
بحران آب دیگر یک موضوع منطقه‌ای نیست؛ بلکه ابعاد ملی پیدا کرده و منشأ تنش‌های بین استانی شده است. اینکه بحران مذکور را صرفا در جوانب اقتصادی یا زیست‌محیطی دیده و برای آن راه حل‌های ابزاری و کوتاه‌مدت ارائه دهیم، یک ساده‌انگاری و بخشی‌نگری بیش نیست. ابتدا باید مسائلی بنیادین همچون قومیت، مذهب، حقوق، دیپلماسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی آب در ایران پرداخته و حل گردد؛ سپس صحبت از ابزارها و راهکارهای تخصصی در مرحله دوم قرار خواهد گرفت. اکنون عامه مردم در برابر موضوع آب در مـرحلـه تنــش اجتماعــی قــرار گرفتـه‌انـد و هم‌زمــان نسبــت بــه بـرخی رفتـار های مسئـولین و دولت‌های قبل و کنونی در این زمینه بی‌اعتماد هستند؛ برای همین وقتی صحبت از صرفه‌جویی و اصلاح مصرف می‌شود، در اکثر موارد مردم عمل به آن را نشان سادگی و زودباوری می‌دانند که همگی نشان از تأثیرات اجتماعی کاستی‌هایی بوده که تاکنون توسط مسئولین صورت گرفته است. کمبود و یا عدم دیدگاه بین‌رشته‌ای به آب، خــود عـــامل گسســت رشتــه‌هـای حـلقــه‌ی جامع‌نگر به مسائل آن می‌باشد که موج حاضر درصدد پردازش این نگرش و انتقال آن با دیدگاه دانشجویی و مطالبه‌گری است.
با ما همراه باشید...

شناسنامه نشریه