آقای دکتر نوید وحدتی دکترای گیاهان زینتی در گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد از محصول دانش بنیان، ساخته خودشان به عنوان محلول نگه دارند گل های شاخه بریده رونمایی کردند.