منبر مکتوب

چکیده : اﮔﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻊﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎیگاه و ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.
رعایت نکردن بیت المال، فوق حق الناس است.
اغلب مواردی که در فضای دانشگاه وجود دارد اﺯﺯﻣﻴﻦﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎتش ﻣﺜﻞﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ فضاآرایی دانشگاه است‌‌ و‌ حتی ﻭﻗﺖ و ﻋﻤﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪﻱ ﻛﻪ اﺯﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، مصادیق بیت المال هستند.
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﺣﻖاﻟﻨﺎس است، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ به ﺧﻮﺩ ﺣﻖاﻟﻨﺎﺱ. ﭼرا که اﺩاﻱ دﻳﻦ ﺣﻖاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺮاﻱ تعداد اﻓﺮاﺩ مشخصی است، ﻭﻟﻲ اﺩاﻱ ﺩﻳﻦ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻝ تقریبا شامل تمام افراد جامعه می‌شود. ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺯ آن، اﮔﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻊﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎیگاه و ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ. ﻣﺜﻼ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮاﻳﺶ اﺭﺯﺵ ﻧﺪاﺭﺩ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ میﻛﻨﺪ و ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻮﻡﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮﺏ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﺩهد. درواقع ﻛﺴﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻊﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ است، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ اﺭاﻳﻪ می دهد، ﺷﺒﻬﻪ ﺩاﺭد و برکتی هم ندارد.
حجت الاسلام محمد تقی حسین زاده، امام جماعت دانشکده علوم اداری و اقتصاد

شناسنامه نشریه