بیت المال را چون نکنید

چکیده : کلا بیت المال چه در آن دو نوعش، چه در این یک نوعش، مفید و به جا هزینه نمی‌شود و در حال چون شدن است. که کلا همه‌اش زیر سر استکبار جهانی ست. و کلا فقط یک مرگ بر آمریکا بگویی همه‌اش حل است! و کلا اصلا خودتان را اذیت نکنید!
بیت المال را چون نکنید !
پرده برداری از نقش استکبار جهانی در چون کردن بیت المال
ماجرا از آنجا شروع شد که یک روز سرجلسه امتحان میان‌ترم، از گوشه برگه‌ی امتحانی نگاهم به دسته صاف و تمیز و بی خش صندلی افتاد، افتادن نگاه همان و وسوسه شدن همان! ولی همینکه خیز برداشتم تا نوک خودکار را روی دسته صندلی بگذارم و بیت شعری یا عکس استادی یا Ali و Maryam ی(که نمی‌دانم چرا همه عاشق این دونفرند)، صدای همه‌ی همکلاسی ها بلند شد که "واویلا! وامصیبتا! می‌خواهی چون کنی؟"
و در بهت و حیرت من، استاد در ادامه این حرکت، مبحث مفصلی را بسط داد که چون کردن بد است و اصلا قابل قبول و در شان یک ایرانی نیست که چون کند و اساسا چون کردن کار اشتباهی است و بیت المال را باید بیت البیت بدانیم و... بعدهم به تبع این مسئله و در اعتراض به قصد من برای چون کردن، اعتصاب نموده، نه تنها امتحان را کنسل کردند بلکه کلا یک هفته کلاس‌های دانشگاه را به تعطیلی کشاندند و قصد کرده بودند مرا از دانشگاه اخراج کنند. در همین اوضاع و احوال پراسترس بودم که ناگهان از خواب بیدار شدم!
این خواب مرا به تامل و تدبر و تدبیر در امر بیت المال وادار کرد و سردبیر محترم و بقیه عوامل آئینه مرا برآن داشتند تا نتایج تاملاتم در این زمینه را با مخاطبان در میان بگذارم!
من بعد از تعمق بسیار به این نتیجه رسیدم که بیت المال دوبخش دارد؛ بخشی که باید حسرت عظما به دلت بگذارند برای طریقه ی مصرفش و بخشی که باید جانت را به لبت برسانند تا مصرف شود! مثلا می‌آیند برای دانشکده‌ای، یک در اضافه می‌سازند، ولی درکنارش، پیر شده‌ایم و تخت جمشید را تبدیل به کلاس نکردند!
یا می‌آیند برای بسته بندی غذای یکی از سلف‌ها چاپ و کاغذ و... عالی به کار می‌برند اما در کنارش بودجه نشریات را تقلیل می‌دهند! اما از طرف مصرف کنندگان هم بیت المال را می‌توان تقسیم بندی کرد، در این شرایط بیت المال فقط یک نوع دارد آن هم بیت المالی که فراهم می‌شود تا به فنا برود. مثلا همایشی که بی محتوا برگزار می‌شود، نشریه‌ای که خزعبلات سرهم می‌بافد، امکانات عمومی که جویده می‌شود و شرایط مساعدی که چون می‌شود.
کلا بیت المال چه در آن دو نوعش، چه در این یک نوعش، مفید و به جا هزینه نمی‌شود و در حال چون شدن است. که کلا همه‌اش زیر سر استکبار جهانی ست. و کلا فقط یک مرگ بر آمریکا بگویی همه‌اش حل است! و کلا اصلا خودتان را اذیت نکنید!

شناسنامه نشریه