از گوشه وکنار دانشگاه

چکیده : نشست بررسی خطر تحریف اندیشه های امام (ره)
سید حمید روحانی، رییس بنیاد تاریخ پژوهی انقلاب اسلامی، در دانشکده ی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برخی درصددند که اندیشه ی امام را تحریف کنند؛ زیرا میدانند چنانچه اصل انقلاب رعایت شود این افراد هیچ قدرتی نخواهند داشت.

هزینه ی خدمات فرهنگی!!!
دانشگاه فردوسی مشهد، در ترم جاری نیز همانند ترم گذشته، مبلغ 35000 تومان بابت خدمات فرهنگی (با مجوز وزارت علوم) از دانشجویان نوبت دوم دریافت کرد. ظاهراً رتبه های برتر این دانشگاه در جشنواره های مختلف فرهنگی کشور، سودی جز افزایش هزینه ها برای دانشجویان نداشته است.

اعصاب از که آموختی، از «انتشارات دانشکده ی مهندسی!»
در حالی که درخواست های زیادی از طرف دانشجویان برای خدماتی از جمله پرینت و اسکن وجود دارد، اما انتشارات دانشکده ی مهندسی حاضر به ارائه ی چنین خدماتی نیست.

تخت جمشید دانشگاه فردوسی مشهد درحالی که دانشکده ی مهندسی با کمبود جا مواجه است طبقه ی سوم این دانشکده که راهروی گروه مهندسی کامپیو
نشست بررسی خطر تحریف اندیشه های امام (ره)
سید حمید روحانی، رییس بنیاد تاریخ پژوهی انقلاب اسلامی، در دانشکده ی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برخی درصددند که اندیشه ی امام را تحریف کنند؛ زیرا میدانند چنانچه اصل انقلاب رعایت شود این افراد هیچ قدرتی نخواهند داشت.

هزینه ی خدمات فرهنگی!!!
دانشگاه فردوسی مشهد، در ترم جاری نیز همانند ترم گذشته، مبلغ 35000 تومان بابت خدمات فرهنگی (با مجوز وزارت علوم) از دانشجویان نوبت دوم دریافت کرد. ظاهراً رتبه های برتر این دانشگاه در جشنواره های مختلف فرهنگی کشور، سودی جز افزایش هزینه ها برای دانشجویان نداشته است.

اعصاب از که آموختی، از «انتشارات دانشکده ی مهندسی!»
در حالی که درخواست های زیادی از طرف دانشجویان برای خدماتی از جمله پرینت و اسکن وجود دارد، اما انتشارات دانشکده ی مهندسی حاضر به ارائه ی چنین خدماتی نیست.

تخت جمشید دانشگاه فردوسی مشهد درحالی که دانشکده ی مهندسی با کمبود جا مواجه است طبقه ی سوم این دانشکده که راهروی گروه مهندسی کامپیوتر است سالهاست به حال خود رها شده تا جایی که دانشجویان به آن لفب تخت جمشیدداده اند

شناسنامه نشریه