شبکه سازی دستگاه به روش M2M فرصت های جدید برای نگهداری پیشگیرانه

نویسنده : فرهاد صدوقی نسب(ورودی ۱۳۹۳ مهندسی صنایع)
کلمات کلیدی : نگهداری پیش گیرانه
چکیده : امروزه اکثر تجارت ما برای به اشترتراک
گذاشرن اطلاعات متیتان مشترتریتان و
کارمندان به شبکه ما وابسره مسرند. ایتن
تنها بتش کوچکی از اطلاعاتی استت کته
می توان به اشرراک گذاشت. ماشیتن متا و
لوازم یا اساساً مر دسرگاه الکررونیتکتی یتا
الکررومکانیکی دارای حس گرم کنررلتر یتا
ری پردازندهم مقدار زیادی از اطتلاعتات در
رابطه با وضعیت کارایی و اسریاده شتان را
در برمی گیرند.
امروزه اکثر تجارت ما برای به اشترتراک
گذاشرن اطلاعات متیتان مشترتریتان و
کارمندان به شبکه ما وابسره مسرند. ایتن
تنها بتش کوچکی از اطلاعاتی استت کته
می توان به اشرراک گذاشت. ماشیتن متا و
لوازم یا اساساً مر دسرگاه الکررونیتکتی یتا
الکررومکانیکی دارای حس گرم کنررلتر یتا
ری پردازندهم مقدار زیادی از اطتلاعتات در
رابطه با وضعیت کارایی و اسریاده شتان را
در برمی گیرند.

شناسنامه نشریه