متولیان امور تربیت جنسی

نویسنده : محدثه خطاط(ورودی ۱۳۹۵ روانشناسی تربیتی)
چکیده : تربیت جنسی، در دوران کودکی و نوجوانی یکی از مهم ترین صحنه های زندگی هر فرد است که تاثیر بسزایی در زندگی بزرگسالی وی، خواهد داشت (شفیعی اپورواری، یاری دهنوی، 1394) این اهمیت تا به آن حد است که کودکان آگاه و دارای اطلاعات درست، میزان آسیب پذیری کمتری را در برابر کودکانی که بدون آگاهی و اطلاعات بزرگ می شوند تجربه خواهند کرد. البته این بدین معنا نیست که تمامی مسائل مربوط به امور جنسی را به کودک آموزش داد بلکه باید به شکل غیر مستقیم کودکان خود را تربیت کرده تا توانایی محافظت از خود را کسب نمایند (قدیری). بنابراین این تربیت، نیازمند مربی و متولی ای می باشد که آگاهی لازم از شیوه های صحیح تربیتی و همچنین سواد جنسی کافی را در این زمینه داشته باشد تا بتواند در اجرای این امر رفتار حکیمانه و عالمانه داشته و از تلاش های خود نتیجه ی مطلوب را بگیرد؛ و از سوی دیگر متربیان، حق دارند از جامع ترین برنامه ها و موثرترین روش های تربیتی برخوردار باشند، از این رو تربیت جنسی صحیح فقط در پرتو ادای این حق و با ب
فقیهی، ع. ن. (1387). بررسی احادیث در زمینه ی راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان. دوفصلنامه تربیت اسلامی، 6، 27-56.
- قدیری، ز. (؟). راهکارهای اصولی در تربیت جنسی فرزندان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری، 1-11.
- کیارسی، س و کیارسی، آ. (1396). واکاوی جایگاه سواد رسانه ای انتقادی در نظام آموزش و پرورش ایران. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 11، 17-37.
- نوروزی، م؛ کاظمی، ا و شاهمرادی، س. ف. (1396). راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر اموزه های قرآن و سیره رضوی. فرهنگ رضوی، 19، 177- 211.
- هوشیاری، ج و صفورایی پاریزی، م،م. (1393). ویژگی های مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 3، 86-57.
- یاری دهنوی، م و ابراهیمی شاه آبادی، ف. (1395). پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطه شهر کرمان. دوفصلنامه علمی- ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 4(7)، 95-114.

شناسنامه نشریه