خاطرات گیم آور در TGC 2018

نویسنده : علی گلدانی(ورودی ۱۳۹۳ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار),آیدین اعظم نوری(ورودی ۱۳۹۶ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار),سیّد پوریا کاظمی
چکیده : گزارشی مصور و کوتاه از مجموعه فعالیت های نشریه تخصصی گیم آور در رویداد بزرگ TGC 2018

شناسنامه نشریه