هویت اسلامی، دستور زبان جدید

نویسنده : سیدمحمدرضا کیش بافان(ورودی ۱۳۹۴ مهندسی معماری)
چکیده : مفهوم معماری و شهرسازی اسلامی
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها معماری و شهرسازی ما را تحت تأثیر قرار داده است، معماری و شهرسازی اسلام و برگرفته از هویت اسلامی است. موضوعی که تبیین اصول و رویکردهای خاص برای آن، هنوز که هنوز است معضل اصلی معماران و شهرسازان محسوب می شود و دوگانه ی “معماری و شهرسازی اسلامی” و “معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی” را بوجود آورده است.
شاید درگذشته تصور می شد که منظور از اینگونه عبارات یعنی تکرار صوری از شکل ها و فرم های معماری که در دوران اولیه اسلامی وجود داشته و یا تلفیق کردن آن ها با ساختمان های امروز؛ اما نمونه های نوین معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی بیانگر نگرش های جدید در این حوزه است. در سال های اخیر تأکید بر عناصر تغییر شکل یافته معماری گذشته در این کشورها، توأم با تلفیق گرایش های مختلف، تبدیل به دستور زبان جدیدی در معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی شده است.
در هفتمین شماره از نشریه آتلیه آزاد قصد داریم بصورت جزئی تر به بررسی مسائل ذکر شده بپردازیم و نقش و تأثیر معماری مدرن و رو به رشد را در شکل گیری و جهت دهی به معماری و شهرسازی معاصر کشورهای اسلامی بیان کنیم.

شناسنامه نشریه