مدیران خانه نشریات تاکنون

مهندس مهدی حافظی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

شروع مسئولیت: 1385

پایان مسئولیت: ادامه دارد...