جلسه ی هم اندیشی نشریه On y va

جلسه ی هم اندیشی با اعضای هیئت تحریریه ی نشریه " on y va " به صاحب امتیازی انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی در تاریخ 19 آذر97

201812100125543

  1. اخبار و اعلان ها
  2. نظرات