آرشیو نشریات قدیمی

بزودی در این بخش آرشیو کامل نشریات قدیمی دانشگاه فردوسی مشهد شامل 2700 شماره نشریه بین سال های 1375 تا 1395 بارگزاری می گردد.

در حال حاضر کار اسکن و آماده سازی فایل 42000 صفحه نشریه به پایان رسیده است و در حال ثبت و بارگزاری در سامانه می باشد